خانه / اخبار دانشگاه ازاد

اخبار دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

رشته های دانشگاه آزاد واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دژن – دگن

رشته های دانشگاه آزاد واحد دژن – دگن در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دژن – دگن شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دژن – دگن

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دژن – دگن با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دژن – دگن می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دژن – دگن بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دریله – دوشان

رشته های دانشگاه آزاد واحد دریله – دوشان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دریله – دوشان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد دریله – دوشان از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دریله – دوشان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دریله – دوشان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دریله – دوشان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دریله – دوشان بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »