خانه / اخبار فراگیر پیام نور

اخبار فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا دانشگاه پیام نور قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص دانشگاه پیام نور بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی دانشگاه پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دژن – دگن

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دژن – دگن دانشگاه پیام نور دژن – دگن یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دژن – دگن در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دریله – دوشان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دریله – دوشان دانشگاه پیام نور دریله – دوشان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دریله – دوشان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کیکن – گاگل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کیکن – گاگل دانشگاه پیام نور کیکن – گاگل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کیکن – گاگل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزل قایه – گیلکلو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزل قایه – گیلکلو دانشگاه پیام نور گزل قایه – گیلکلو یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گزل قایه – گیلکلو در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گواز – گوشخانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گواز – گوشخانی دانشگاه پیام نور گواز – گوشخانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گواز – گوشخانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رزاب – روار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور رزاب – روار دانشگاه پیام نور رزاب – روار  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور رزاب – روار  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قراچی قران – قره غیبی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قراچی قران – قره غیبی دانشگاه پیام نور قراچی قران – قره غیبی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قراچی قران – قره غیبی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »