خانه / علمی کاربردی

علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاصتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی رشته های علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیران – سرآببرده زنجیر سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دژن – دگن

رشته های علمی کاربردی واحد دژن – دگن رشته های علمی کاربردی واحد دژن – دگن   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دژن – دگن   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دژن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دژن – دگن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دژن – دگن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دژن – دگن: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دژن – دگنتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دریله – دوشان

رشته های علمی کاربردی واحد دریله – دوشان رشته های علمی کاربردی واحد دریله – دوشان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دریله – دوشان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دریله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دریله – دوشان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دریله – دوشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دریله – دوشان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دریله – دوشانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »